สถาบันวิจัยและพัฒนา--วช.เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา "งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน (Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)"

 ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "งานวิจัยปาล์มน้ำมันมุ่งเป้าสู่ความยั่งยืน (Moving Oil Palm R&D Toward Sustainability)" ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ แก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
          ในการ วช.จึงเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=15  กรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการลงทะเบียนได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ : 0 2561 2445 ต่อ 511
โทรสาร : 0 2940 5495 และ 0 2579 0566
แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: