สถาบันวิจัยฯ--สำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Outer Space Affairs - UNOOSA)

สำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office for Outer Space Affairs - UNOOSA) แจ้งโครงการ Zero-Gravity Instrument โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการ Zero-Gravity Instrument เป็นโครงการภายใต้ Human Space Technology Initiative (HSTI) ในกรอบการดำเนินงานของ United Nations Programme on Space Applications ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอวกาศและการวิจัยด้านสภาวะไร้น้ำหนัก (microgravity) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะแจกเครื่องจำลองสภาวะไร้น้ำหนัก (clinostat) ให้แก่สถานศึกษา ศูนย์วิจัย และหน่วยงานต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โครงการวงรอบนี้มีระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นไป

2. โครงการฯ ขอเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญที่สนใจ ซึ่งรวมถึงหัวหน้าคณะวิจัย อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรืออาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่า มีแผนจะใช้เครื่องจำลองสภาวะไร้น้ำหนักในการเรียน การสอน อย่างไร รวมทั้ง รายละเอียดของโครงการสอน ซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยด้านสภาวะไร้น้ำหนัก ในการเพิ่มความรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือเพื่อสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยสมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.html และส่งใบสมัครไปที่ e-mail : hsti-zgip@unoosa.org

โทร. (+43 1) 26060-4977 

โทรสาร (+43 1) 26060-5830

Like: