สถาบันวิจัยฯ--ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2015

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนครกว่างโจวเสนอให้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนและรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติในปีการศึกษา 2015 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

    1. ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 30 ปี (และไม่อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีในจีน) ปริญญาโทสำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกสำหรับผู้สมัครอายุไม่เกิน 40 ปี

    2. ผู้สมัครต้องไม่ถือสัญชาติจีน มีสุขภาพดี และมีความรู้ภาษาจีน โดยได้รับประกาศนียบัตรภาษาจีน HSK ระดับ 5 ยกเว้นผู้เคยศึกษาในสถาบันที่สอนเป็นภาษาจีน ผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ หรือเคยสำเร็จการศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นสูงของจีน

    3. ทุนการศึกษาดังกล่าวประกอบด้วยค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าหอพักในมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเอง

    ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.laihua.csc.edu.cn หรือ wszb@gzucm.edu.cn (สำหรับทุนรัฐบาลจีน) และ wszb@gzucm.edu.cn หรือ miaoqing@gzucm.edu.cn (สำหรับทุนรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง) ทั้งนี้ เอกสารการสมัครรับทุนต้องส่งไปยังมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนนครกว่างโจว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558  

Like: