สถาบันวิจัยฯ--ขอเชิญนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรา่งกรอบวิจัย ของ วช. ปีงบประมาณ 2558

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้จัดทำร่างกรอบวิจัยสำหรับการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2558 รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและต่อเนื่องกับการสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 2559   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยพิจารณาปรับปรุง เพิ่มเติม และขอให้เสนอแนะต่อร่างกรอบวิจัยปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 ได้ที่เว็บไซต์ของ วช. http://www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤษภาคม 2558

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: