การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน

ครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กำหนดสัมมนา “การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว” ในวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องแกรนดิ์ เอ-บี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งกลับายัง วช. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 365 และ 511

โทรสาร  02 561 3721

Like: