มทร.ศรีวิชัย ให้การต้อนรับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการลงพื้นที่ (Site Visit) เยี่ยมชมผลงานสถาบันการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 19 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ ผู้อำนวยการพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อเยี่ยมชมและรับฟัง การนําเสนอผลงานสถาบันการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งทางสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมดีเด่นได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการนําเสนอผลงาน ด้านที่ 1 การปฏิรูประบบริหารจัดการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้นำเสนอผลงาน และการนำเสนอผลงานด้านที่ 3 การนําองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของภาคการผลิตและบริการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้ชื่อผลงาน “การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนคุณภาพสูงสู่โอกาสในการแข่งขันของจังหวัดตรัง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอผลงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น อาทิ ผลงาน“การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผลงาน“นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรม” โดย ผศ.ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ผลงาน“การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนคุณภาพสูงสู่โอกาสในการแข่งขันของจังหวัดตรัง” โดย นายบัณฑิต ภิรมย์ทอง กรรมการผู้จัดการบ้านสวนมรดกพริกไทยปะเหลียน ผลงาน“นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล” โดย รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช ผลงาน“ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สุดทะเล” โดย นายบุรินทร์ จันทร์แพทย์รักษ์ และนางพาริวรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Like: