มทร.ศรีวิชัย มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านวิจัย สร้างขวัญกำลังใจพัฒนางานสู่สังคม

วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย และมอบรางวัลเพชรศรีวิชัย ให้กับนักวิจัย 12 รางวัล และรางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย 15 หน่วยงาน รวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอก ที่สนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่มีผลงานด้านวิจัยโดดเด่น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยได้พัฒนาต่อไป ภายใต้การดำเนินงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน โดยมี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคคลภายนอก จำนวนรวมกว่า 120 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 - รางวัลเพชรศรีวิชัย ด้านการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับดีเด่น รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ดำสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดี อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ - รางวัลเพชรศรีวิชัย ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระดับดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ สุวรรณโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ระดับดี อาจารย์สุณิษา คงทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ - รางวัลเพชรศรีวิชัย นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีวบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะดล สุภาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ - รางวัลเพชรศรีวิชัย นักประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีมาก อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับดี รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ —————————————————— รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย - รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย ระดับดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ - รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย ระดับดีมาก⭐️ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ - รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย ระดับดี⭐️ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร —————————————————— รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้บริหารองค์กรภาครัฐ นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทเกษตรกรต้นแบบสัมมาชีพ นายธนวิชญ์ จีนใหม่ ประธานเครือข่ายโคเนื้อศรีวิชัย อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นายบัณฑิต ภิรมย์ทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง จำกัด - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม นายเนติพงศ์ ไล่สาม ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทต้นแบบบุคคลท้องถิ่น นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Like: