ขอแสดงความยินดีกับผู้ประสานงานด้านวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล “คุรุกิตติคุณ” ประเภท บุคลากรสนับสนุนงานครูดีเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ประสานงานด้านวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล “คุรุกิตติคุณ” ประเภท บุคลากรสนับสนุนงานครูดีเด่น ในงานโครงการวันครูและเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 11 วันที่ 16 มกราคม 2567 ราย นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ นายธีระชัย ชูน้อย คณะศิลปศาสตร์ นางสาวพัชรี เถาว์ถวิล คณะบริหารธุรกิจ นางสาวมะลิวัลย์ หนูเซ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวกาญจนา อุบล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
Like: