สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ราชมงคล

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.ประภาศรีศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านงานวิจัย และรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด หน่วยวิจัยนวัตกรรมและปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง
Like: