สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย ให้แก่นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดการอบรมการใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคุณจิรวัฒน์ เอียมพันธ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT การใช้งานพื้นฐานและข้อจำกัดที่ควรรู้ ,การใช้งาน ChatGPT สำหรับงานวิชาการ การตรวจสอบการคัดเลือกผลงานและการตรวสอบ AI Academic writing สำหรับงานวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics กับข้อมูลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การใช้งาน ChatGPT สำหรับงานวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยนักวิจัยร่างบทความวิชาการ, จริยธรรมในการใช้งาน AI กับงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า 90 ท่าน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
Like: