สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย ประชุมหารือการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่องค์กรดิจิทัล

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุม เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่องค์กรดิจิทัล” โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อรรถพล คงหวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมหารือเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการองค์กรสมัยใหม่ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่องค์กรดิจิทัลที่มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจให้สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings
Like: