มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน “การขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาสม”(Appropriate Technology) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน “การขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาสม”(Appropriate Technology) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม Kensington ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนักวิจัยในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมการนำเสนอ ภายใต้กรอบการวิจัยนี้ทั้งหมด 9 โครงการ จาก 31 โครงการ ดังนี้ 1.การขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตผ้าพื้นเมืองคุณภาพพิเศษในพื้นที่ภาคใต้ โดย รศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ หัวหน้าโครงการวิจัย 2.การขยายผลนวัตกรรมการจัดการน้ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดย ผศ.ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัย 3.การขยายผลเทคโนโลยีการออกแบบและสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรในชุมชนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผศ.สาทินี วัฒนกิจ หัวหน้าโครงการวิจัย 4.การขยายผลเทคโนโลยีสำหรับการผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ โดย ดร.ณปภัช ช่วยชูหนู หัวหน้าโครงการวิจัย 5.การถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการเลี้ยงหอยนางรมเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง โดย ผศ.ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว หัวหน้าโครงการวิจัย 6.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อจัดการการเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย 7.การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตกรผู้ปลูกโกโก้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ หัวหน่าโครงการวิจัย 8.การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกไทยคุณภาพเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ โดย ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร หัวหน้าโครงการวิจัย 9.การจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตพื้นที่เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารายงานความก้าวหน้า ได้แก่ 1.รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และที่ปรึกษาโครงการชุดประสานงานฯ ชุมชนนวัตกรรม 2566 2.ท่านธานินทร์ ผะเอม ประธานคณะกรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล 3.รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 4.ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 5.ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล 6.คุณเบญจมาศ ตีรมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัยพัฒนาพื้นที่ 7.คุณตวงพร ปานอุทัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจฐานราก 8.รศ.ดร.วารุณี อริยวินิยะนันท์ หัวหน้าชุดประสานงานฯ ชุมชนนวัตกรรม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยโครงการดังกล่าวนักวิจัยได้รับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแนวทางในการปรับแก้ไขรายงานความก้าวหน้าระยะถัดไปและการดำเนินโครงการวิจัยในระยะต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์
Like: