ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 4/2566 เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Like: