ประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกองบรรณาธิการเข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินงานของกองบรรณาธิการ และพัฒนาคุณภาพวารสาร เพื่อยกระดับวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูลที่สูงขึ้น รวมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Like: