มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก คุณมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เข้าเยี่ยมชมบูธของศูนย์ของทีมภาคใต้ ซึ่งในงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 3 โครงการประกอบด้วย - โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มทร.ศรีวิชัย - โครงการการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. - โครงการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ มทร.ศรีวิชัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้นำสมาชิกภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดบูธ ทั้งหมด 3 หน่วยงานประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และโรงเรียนวิเชียรมาตุ  
Like: