สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ประสานงานระดับคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ประสานงานระดับคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรางวัล ดังนี้ นางราตรี มีศักดิ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย รางวัลทรงคุณค่า นางสาวกัญจน์กมล กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย รางวัลทรงคุณค่า นางสาวพัชรี เถาว์ถวิล คณะบริหารธุรกิจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับดีเด่น นายศุภกร แก้วละเอียด วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับดีมาก นางสาวศิริทรัพย์ คล้ายโพธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับดี
Like: