มทร.ศรีวิชัย จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดปฐมนิเทศนักวิจัย ภายใต้โครงการ “การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ” โดยมี ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง และ รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา บรรยาย เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การวิจัย มทร.ศรีวิชัย” และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยาย เรื่อง “เส้นทางนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ” ให้แก่นักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องธนารมย์ 1 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา “แนวทางการ เบิก-จ่าย งบประมาณสนับสนุนการวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.สุนิสา วัชระโชติพิมาย (หน่วยเบิกจ่ายสงขลา) น.ส.ศิริวรรณ วงศ์กูล (หน่วยเบิกจ่ายพื้นที่ทุ่งใหญ่) นางนิรมล คงชู (หน่วยเบิกจ่ายพื้นที่ตรัง) โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ อีกทั้งมีการบรรยายเรื่อง “แผนการดำเนินงาน (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2567” โดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกันกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย สำหรับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มีการบรรยายเรื่อง “การจัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปี พ.ศ.2567” โดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้รับเกียรติจาก รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การจัดการผลผลิตการวิจัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญา” และการบรรยาย “การใช้งานระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย” โดย นายเชิด คงห้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับความสนจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยต่อไป
Like: