สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายในแผนปฏิบัติงานและการดำเนินงานโครงการรวมถึงกิจกรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี รศ.ดร.ชาตรี หอมเขียว รองผู้อำนวยการฯ นายบุญรัตน์ บุญรัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมนำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รวมทั้งร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
Like: