มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานขั้นกลาง (Interim report) และการสร้างความร่วมมือเครือข่ายพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม (ภาคใต้) ครั้งที่ 1

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมฯ พร้อมหัวหน้าโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” จังหวัด SRA ภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานขั้นกลาง (Interim report) และการสร้างความร่วมมือเครือข่ายพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม (ภาคใต้)ครั้งที่ 1 ระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกพลังความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ในการขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม ตลอดจนขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกัน และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยในการทำงานพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทีมร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
Like: