สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2566 นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยงานและนำเสนอแผนปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ฉ 203 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Like: