การประชุมพิจารณาผลงานผู้เรียนของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7

วันที่ 25 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ชุ่มเขียว และ นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานผู้เรียนของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings โดยมี นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน (อพ.สธ.-มทร.ศรีวิชัย) ได้นำสมาชิกภายใต้ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 หน่วยงานประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข และโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
Like: