ประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปี พ.ศ. 2567

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากงบประมาณกองทุนส่งเสริม ววน. ประเภทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน  (Fundamental Fund; FF) นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ขอประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยและงบประมาณบริหารจัดการทุนวิจัย ดังต่อไปนี้
1. แผนงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  จำนวน 45 โครงการ งบประมาณ 19,295,000 บาท
2. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่  จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 17,139,000 บาท
3. แผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร  จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 5,234,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) งบประมาณ 2,051,000 บาท
งบประมาณรวม 43,719,000 บาท (สี่สิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยตามข้อ 1 - 3 จัดทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัยฯ และนำเข้าข้อมูลโครงการวิจัยพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และระบบสารสนเทศงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS) ให้แล้วเสร็จเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการวิจัย ต่อไป
ประกาศ  ณ  วันที่    31   ตุลาคม พ.ศ. 2566

แนบไฟล์เอกสาร: 
Like: