การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน"

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" "RESEARCH AND INNOVATION FOR SDGS" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ HYBRID CONFERENCE) ON-SITE : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ON-LINE : นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2023/
Like: