รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 บุคลากรสายสนับสนุน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริยา ฉลาด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ เป็นผู้ประเมิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: