พิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานพิจารณาข้อเสนอโครงการ อพ.สธ ประจำปีงบประมาณ 2568 พื้นที่นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมถึงกรรมการของพื้นที่นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีข้อเสนอโครงการเข้าร่วมพิจารณาจำนวน 7 โครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

 

Like: