สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โชว์ผลงานเด่น “พริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน” ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2022)

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน (บูธ FL9) โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และ ผศ.เจษฎา ร่มเย็น ในนามนักวิจัยของมหาวิทยาลัย นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง

          มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ  เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยในปี 2566 จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 ภายใต้แนวคิด “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

          ผศ.ประภาศรี ศรีชัย กล่าวว่า โครงการวิจัยการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2564 และ ปีงบประมาณ 2565 โดยในงบประมาณ 2564 ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย “การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน” โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานวิจัยประกอบด้วย ดร.นภัสวรรณ เลี่ยมนิมิต ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ผศ.เจษฎา ร่มเย็น และ ดร.อนันตนิจ ชุมศรี และในปีงบประมาณ 2565 ได้รับทุนสนับสนุน “โครงการวิจัยการยกระดับผู้ประกอบการและกระบวนการผลิตพริกไทยตรังโดยใช้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าระดับพรีเมียม” โดยมี รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธนากรณ์ ดำสุด นางกฤติกา กลับรินทร์ นางสาวชยนรรจ์ ขาวปลอด ดร.อนันตนิจ ชุมศรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนงานวิจัย อีกทั้ง ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่เป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยในทุกด้าน

          สำหรับการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เป็นการดำเนินการวิจัยใช้การวิเคราะห์ด้วย Network Value chain  มีการสร้างกระบวนการที่เรียกว่า Seed to Plate เป็นกระบวนการที่นักวิจัยเข้าช่วยเหลือตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เป็นกระบวนการจัดการตั้งแต่แปลงปลูกสู่ตลาดบนพื้นฐานความต้องการผู้บริโภค ประกอบด้วย กระบวนการจัดการแปลง กระบวนการจัดการมาตรฐานการผลิต/สถานที่ผลิต และกระบวนการจัดการด้านการตลาด ที่คณะผู้วิจัยมีเป้าประสงค์ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการและการเพิ่มมูลค่าของพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน ให้สามารถนำไปบริหารจัดการในธุรกิจพริกไทยมากขึ้น โดยการจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ในครั้งนี้ มีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากการพัฒนาพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน มาแสดงและจัดจำหน่าย อาทิเช่น พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ขนมพริกไทย ชาพริกไทย ท๊อฟฟี่พริกไทย ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก

Like: