มทร.ศรีวิชัย ต้อนรับ “นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่” ABC Academy รุ่นที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy)

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้การต้อนรับ นักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ ABC Academy รุ่นที่ 1 ในการเข้าร่วมกิจกรรม Site Visit หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการการพัฒนานักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research Manager) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ความสำเร็จของโครงการวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล โพชกำเหนิด เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และนวัตกรชุมชน นางสุจินต์ ไขริ้น บรรยายความรู้ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ความสำเร็จของโครงการวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินทร์ สังขดวง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และนวัตกรชุมชน นายบรรจง นฤพรเมธี บรรยายความรู้

          สำหรับกิจกรรมวันที่สองของการเป็นเจ้าบ้านจัดกิจกรรม Site Visit หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC Academy) เพื่อให้นักจัดการงานวิจัยศึกษาเรียนรู้ความสำเร็จโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวโดยมีกรอบการวิจัย ดังนี้ “Local Enterprise” ณ บ้านสวนมรดกพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียน จังหวัดตรังผู้นำชุมชน/นวัตกรชุมชน นายบัณฑิต ภิรมย์ทอง “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ กลุ่มวิสาหกิจทอผ้านาหมื่นศรี ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผู้นำชุมชน/นวัตกรชุมชน นางสาวอารอบ เรืองสังข์ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนเป้าหมายของการมาลงพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน เพื่อสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป

Like: