การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การตีพิมพ์เผยแพร่”

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การตีพิมพ์เผยแพร่”ซึ่งได้การบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) และดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ (มหาวิทยาลัยพะเยา)ณ ห้องประชุมธนาภูมิ ชั้น 2 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัด ตรัง เพื่อนำบทความงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกของนักวิจัย เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนงานวิจัยที่ดี นำไปสู่การปรับปรุงผลงานวิชาการรับใช้สังคมสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อไป

Like: