การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ”

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยคณะอนุกรรมการด้านวิจัยและเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมและบริการวิชาการ” เพื่อหารือวางแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาบรรยายทิศทางการขับเคลื่อนด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และความคาดหวังต่อกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติมาบรรยายถึงแนวทางการพลิกโฉมของเครือข่ายราชมงคลบนสถานการณ์ความท้าทายใหม่ และมอบของที่ระลึกแด่วิทยากรรวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภออ่าวนาง จังหวัดกระบี่

Like: