การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิชิตทุนภายนอก : PMU วช.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการประชุม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อพิชิตทุนภายนอก : PMU วช.” ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการและบรรยาย เรื่อง “โอกาสนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย กับ สถานการณ์ และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม วช. 67” ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์พิชิตทุน วช.” โดยในโครงการมีกิจกรรม Workshop พัฒนา Full proposal สำหรับเสนอขอรับทุน ซึ่งมีวิทยากรประจำกลุ่มให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย

ด้านประมง โดย ดร.กิตติชนม์  อุเทนะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

ด้านเกษตรศาสตร์ โดย รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.วรากร  ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์  อารีย์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

ด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดย รศ.ดร.สันทัด  วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้านการท่องเที่ยว โดย รศ.รุ่งรวี  จิตภักดี อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นจำนวนมาก และได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา Full proposal จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิชิตทุนภายนอก : PMU วช. ต่อไป

Like: