Pitching งานวิจัยอย่างไร ให้โดนใจแหล่งทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมอบรมเทคนิคเครื่องมือสื่อสารงานวิจัย/สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็น Product Champion ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสังคม ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องหยาดเพชร โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณสุนันท์ ขามิ นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การต่อยอดงานวิจัยสู่แหล่งทุน สนับสนุนโมเดลธุรกิจนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และนวัตกรรมเพื่อสังคม และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากคุณอัยยพร ขจรไชยกูล ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการตลาด เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการนำเสนอ Pitching และการทำ Presentation (Pitch Deck) เพื่อเติมความรู้ให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้านของเครื่องมือสื่อสารงานวิจัย สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยและผลผลิตที่เกิดจากงานวิจัยไปสู่ภาคส่วนธุรกิจและเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ สำหรับวันที่สองหลังจากที่นักวิจัยได้เติมความรู้ เรียนรู้เทคนิคการ pitching และการทำ pitch deck รวมทั้งเข้าใจหลักการต่อยอดงานวิจัยสู่แหล่งทุนแล้วนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยลงสู่สนามการ Pitching เพื่อพิชิตทุนนำไปสู่การพัฒนาเป็น product champion ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ และพิจารณาตัดสิน ได้แก่ คุณอัยยพร ขจรไชยกูล ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการตลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิวุธ ภูวพัฒน์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดร.จิตติมา ชูสังข์ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้รับข้อเสนอแนะหลากหลายประเด็น  เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ไปสู่ภาคส่วนธุรกิจและการแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป

 

Like: