โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสังคม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและส่งเสริมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือสังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอัยยพร ขจรไชยกูล ผู้เชี่ยวชาญวางแผนการตลาด เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการ “Pitching งานวิจัยอย่างไรให้โดนใจแหล่งทุน” ในประเด็นเทคนิคการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ Pitching และเทคนิคการตอบคำถามจากคณะกรรมการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ จำนวนมากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings

Like: