วช. ขอเชิญชวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 9 เวที ดังนี้

 1. งาน “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองไทเป ไต้หวัน
 2. งาน “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New products” (iENA 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 3. งาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 (4 วัน) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 4. งาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2023) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566 (3 วัน) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน
 5. งาน “The 7th China(Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนเมษายน 2567 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 6. งาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567 (5 วัน) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 7. งาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2567 (3 วัน) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
 8. งาน “The 17th International Inventions and Innovations Show” (INTARG® 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฟษภาคม 2567 (3 วัน) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์
 9. งาน “2024 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในการนี้ วช. ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณานำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในสังกัดมายัง วช. เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีต่าง ๆ ข้างต้น โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในแต่ละเวที วช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดแสดงผลงาน ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด

ทั้งนี้ ขอความกรุณาหน่วยงานของท่านดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ วช.

 1. รายชื่อผลงานที่จะเข้าร่วมคัดเลือกให้นำเสนอในแต่ละเวที
 2. แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน
 3. แบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง
 4. ใบสมัครภาษาอังกฤษ (Entry Form/Application Form) และเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละเวทีที่ท่านประสงค์จะส่งผลงาน ฯ

ทั้งนี้ ผลงานเรื่องเดียวกันสามารถนำส่งได้เพียง 1 เวที โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเสนอผลงาน ฯ ได้ที่ https://sites.google.com/view/intfair-nrct/home และโปรดศึกษาคู่มือโดยละเอียด และจัดส่งเอกสารให้กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชู่ กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. ภายในกำหนดระยะเวลาในคู่มือ ฯ ทาง E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มงานรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิกชู
โทร. 0 2579 1370-9 ต่อ 532
โทรสาร. 0 2579 2288
Website: www.inventorday.nrct.go.th
E-mail: thinventor.rekm@nrct.go.th

Like: