ประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง การรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี

          เพื่อให้การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นไปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาการเสนอของบประมาณแต่ละแหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงเห็นสมควรเปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (Full Proposal) สำหรับส่งขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ที่ประกาศรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดตามประกาศฯ

Like: