หนังสืองานวิจัยพร้อมใช้สู่การนำไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


เล่มที่ 1. หนังสือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)


เล่มที่ 2. หนังสือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


เล่มที่ 3. หนังสือเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)


เล่มที่ 4. หนังสือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing Economy)


เล่มที่ 5. หนังสือเศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy)


เล่มที่ 6. หนังสือเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy)