แหล่งทุนภายใน

แหล่งทุนภายในประเทศ

 

ชื่อแหล่งทุน ประเภททุน Web site
-กรมป่าไม้

-ทุนวิจัยสำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

http://www.forest.go.th 
-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -ทุนวิจัยศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย http://www.dip.go.th/
-กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม -ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ศึกษา ทำงาน สำรวจ  
-กระทรวงศึกษาธิการ ทุนวิจัยกรมศาสนา  -ทุนวิจัยกรมการศึกษานอกโรงเรียน
-ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
-ทุนวิจัยกองทุนรัชมังคลาภิเษก
-ทุนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
http://www.moe.go.th
-กระทรวงสาธารณสุข -ทุนวิจัยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 
-ทุนวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) 
-ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
-ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ
http://www.moph.go.th
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย -ทุนวิจัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศ http://www.tat.or.th
-ทบวงมหาวิทยาลัย -โครงการสนับสนุนการวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนในเชิงพาณิชย์ 
-โครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
-ทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
-ทุนสนับสนุนการวิจัยกองทุนการศึกษาเชลล์ 100 ปี 
-ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โท 
http://www.mua.go.th
-มูลนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย -ทุนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

http://www.bot.or.th

-มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) -ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://ttsf.or.th/index.html
-สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (สสวท.) -ทุนวิจัยสำหรับนิสิต/นักศึกษาปริญญาโทและเอก 
-ทุนอุดหนุนการวิจัย
http://www.ipst.ac.th
-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ -ทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.trf.or.th

-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
-ทุนวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
-ทุนอุดหนุนการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 
 
-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) -ทุนวิจัยป้องกันยาเสพติด  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) -ทุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนงานภาคความร่วมมือ 
-ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
http://www.nepo.go.th
-สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม -ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  
-สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ -ทุนวิจัยด้านวัฒนธรรม 
-ทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
Thailand Research Fund (TRF)
-ทุนสนับสนุนการวิจัย 
-ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
-ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในการสร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอก 
-ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก 
-ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกของ สกว. ร่วมมือ National Council (NRC) ประเทศแคนาดา 
-ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
-ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 
-ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) 
-ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
-ทุนสนับสนุนการวิจัยอุปกรณ์การแพทย์
http://www.trf.or.th
-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป 
-ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง
-ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-ทุนวิจัยสาขาปรัชญา 
-ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน 
-ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
-ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวเทียม 
-ทุนโครงการความร่วมมือทวิภาคีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและประชาคมยุโรป (E.C.) 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร (NRCT-ROYSOC) 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน (NRCT-DFG) 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-ออสเตรีย (NRCT-FWF) -ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KOSEF) 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-นอร์เว (NRCT-NFR) 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล (NRCT-IASH) 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-สวีเดน 
-ทุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อาเซียน 
-ทุนประเภทภาครัฐร่วมภาคเอกชน -โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น(NRCT-JSPS) (ทุนทำวิจัยในประเทศ) 
-ทุนวิจัยระยะยาวสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ 
(Long Term Invitation Program) 
-โครงการะบบสำรวจและพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางทะเล
http://www.nrct.go.th

 

แหล่งทุนต่างประเทศ

ชื่อแหล่งทุน ประเภททุน Web site
-Agricultural Development Council

-สนับสนุนการวิจัยในสาขา irrigation and water management, resources management, employment and rural labour, marketing and food policy

 

 
-American Foundation for AIDS Research -ทุนศึกษาเรื่องโรคเอดส์ในด้านการแพทย์และด้านสังคมศาสตร์ www.amfar.org
-Asia Foundation -ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านกฎหมาย สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม http://www.asiafoundation.
org/Locations/thailand.html
-Asian Development Bank -สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, transport and telecommunication, agriculture, banks development, industry and nonfuel minerrals, water supply, social-infrastructure www.adb.org
-Asian Productivity Organization (องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย) -1. การวิจัยจะเน้นในเรื่องของการบริหารคุณภาพ โดยทั่วทั้งองค์กร (TQM) โดยทำเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการผลิต หรือการบริการเท่านั้น 
-2. ในการทำจะให้คัดเลือกเฉพาะบริษัท/หน่วยงานที่ทำทางด้าน TQM โดยมีขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก/เป็นบริษัทขนาดใหญ่เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 3-5 บริษัท
www.apo-tokyo.org
-Association for International Cancer Research -การวิจัยด้านโรคมะเร็ง http://www.aicr.org.uk/
-Australian Centre for International Agricultural Research ACIAR ให้ความสำคัญกับการวิจัยในประเทศกำลังพัฒนา ได้แก่ เคนย่า ไนจีเรีย อินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศในออสเตรเลียเองโดยสนใจในการวิจัยด้าน 
- Soil and Water Management 
- Land Use 
- Plant Improvement 
- Plant Protection 
- Animal and Fish Production 
- Animal Health 
- Farming System 
- Postharvest Technology 
- Forestry 
- Socio 
- economics 
- Communications
www.aciar.gov.au
-Canadian International Development Agency -สนับสนุนการวิจัยในสาขา Socio - economic development, rural development, natural resource management

 

-Council for Asian Manpower Studies -สนับสนุนการศึกษาที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาแรงงานในเอเซีย ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้ดีขึ้น โดยเจาะจงที่ Employment and Manpower Development  
-East West Center สนับสนุนการวิจัยในสาขา 
1. Natural Resource Environmental Economics 
2. Marine Resource Economics
www.eastwestcenter.org/
-Federal Republic of Germany -สนับสนุนการวิจัยและการฝึกอบรมในสาขา technical vocational training, rural development, water supply transport and industry  

-Food and Agriculture Organization of the United Nations
สนับสนุนการวิจัยในสาขา crop production and protection, rural development, fisheries and forestry www.fao.org
-Ford Foundation 1. Social Forestry 
2. Socio - Political Pluralization 
3. International Affairs
www.fordfound.org 
-Friedrich - Ebert - Stiftung -ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านพัฒนาสังคมและสาธารณสุข www.fes.de
-Hitachi Foundation -natural sciences, applied science, social science, cultural science
1. ต้องเป็นคนวิจัยที่วิจัยในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศของผู้วิจัยเอง 
2. เป็นคนวิจัยที่วิจัยร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัยร่วม 
3. สามารถนำไปใช้ในสังคมได้
www.hitachifoundation.org
-Institute of Developing Economics, Japan 1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
2. สาขาวิชาวนศาสตร์
www.ide.go.jp/English/
-Institute of Southeast Asian Studies -ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน ของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสนับสนุนในสาขา 
1. Problems of Development 
2. Modernization 
3. Social 
4. Politic Changes on Modern Southeast Asia
www.iseas.edu.sg
International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) สนับสนุนการวิจัยในสาขา energy, agriculture and rural development, transportation, telecommunications, urban development, industry, education, population, health www.worldbank.org
International Bureau of Education สนับสนุนการวิจัยในสาขาการศึกษา www.geneva.ch/IBE.htm
-International Atomic Energy Agency -สนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ Research Contract แก่สถาบันที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก โดยกำหนดสาขาการวิจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
1. Food and Agriculture 
2. Human Health 
3. Physical and Chemical Sciences 
4. Marine Environment 
5. Nuclear Power 
6. Nuclear Fuel Cycle 
7. Radioactive Waste Management 
8. Nuclear Safety
http://www.nrct.go.th