ข่าวประชุมวิชาการ

กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0"

เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา  เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและรับฟังประสบการณ์

ของนักวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางการศึกษา

โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่  25 -27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษ า เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขล

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://edu.psu.ac.th/erc2017/

Like: 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)

หัวข้อ "เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรม 4.0"

วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560

ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด ดังนี้ http://www.itech.ubru.ac.th/ncite2017/

 

Like: 

          ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาชุชชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมมือกับสาขาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และคณาจารคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครื่อข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการอย่างกว้างขวา

         ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณ ชนัญญา มีงาม โทรศัพท์ 0-7428-9506 หรือ E-mail : chananya253396@gmail.com หรือ เว็ปไชต์ www.:Libarts.psu.ac.th

Like: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเศรฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 "วิจัยขับเคลื่อนสังคม" : Thailand 4.0 "Research to mobilize society" ในระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pt.tsu.ac.th/rdi
Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัฒน์” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

Like: 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 41

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559

Deadline submission: 15 พฤศจิกายน 2559 [ขยายเวลา]

http://grad.vru.ac.th/nigrc2016/index.php

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
Like: 

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและข้อค้นพบจากการวิจัยร่วมกัน

             ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่าน และคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคุม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 02-504-7589, 084-360-5046 หรือทาง E-mail: inthira.nak@stou.ac.th

Like: 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัย ภายใน 31 สิงหาคม 2559 นี้ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หรือสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเจาพระยา โทรศัพท์ 089-706-1688, 080-115-0700, 085-050-2806 โทรสาร 0-5633-4719

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>> http://www.cpu.ac.th/cpu_conference2/main_index.php

Like: 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดจัดการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจ

ส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยส่งบทความได้ที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1057 Email prconference@up.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th

Like: 

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและตรวจสอบ 2015 Thailand Welding and Inspection Technology Conference 2015 (TWIT 2015) ขี้นในระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.twit2015.org

Like: 

Pages