ข่าวประชุมวิชาการ

       ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี 2560 : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

  Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2017): Enabling Change and Quality of Life through Psychology  วันที 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร 095 964 9572
โทรสาร 02 310 8317
E-mail : ru.tncp2017@gmail.com
Website : www.tncp2017.com

Like: 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)” ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ และห้องจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.นเรสวร จ.พิษณุโลก โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ผ่านทางhttp://rre2017.nu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร. 0 5596 8641

โทรสาร.0 5596 8637

Like: 

       ด้วย สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิถีไทยกับการใช้เวลาว่าง ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ห้อง 105 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ ๐๒ ๒๑๘ ๗๔๙๒-๕โทรสาร ๐๒ ๒๕๕๕๑๖๐ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ h2mutr.ac.th (หัวข้องานพัฒนาบุคคล)

 

 

Like: 

         ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน วิทยานิพนธ์สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการและ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ Imiuశ అడివిం และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.pcru.ac.th/pcrunc2017/ ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบของทางราชการ หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Like: 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 ครั้งที่ 4 “การออกแบบการศึกษา และวิจัยเพื่องานนวัตกรรม 4.0 (Innovation design for education and Research 4.0)” ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://saunic2017.sau.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 404

โทรสาร. 0-2807-4528

Like: 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ Sufficiency Economy and Development Administration : From Philosophy to Practice” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนาบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบัน และเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ใน 13 กลุ่มสาขาวิชา ของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจจำนวน ประมาณ 600คน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

http://conference.nida.ac.th/  ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

02 727 3300

Like: 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 เรื่อง “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mtc.wu.ac.th

Like: 

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีให้ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกาา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และติดตามข้อมูล ทิศทาง การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการของประเทศ

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ http://research.swu.ac.th/swucon/10th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 

โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 11018-11019

E-mail : swuresearch2017@gmail.com

Like: 

        กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Occupational and Environmental Diseases) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการอภิปรายนำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พัฒนาองค์ความรู้และการดำเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

         ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อพร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์นำเสนอผลงานวิชาการและเข้าประชุมฯ ไปยังสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจะประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในวันที่ 30 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://envocc.ddc.moph.go.th/ ผู้นำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทางคัดเลือกสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (1 ผลงานต่อ 1 คน)

สอบถามรายละเอียด

สำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 02 590 4514,02 590 4539

โทรสาร 02 590 4380

E-mail : envocc8th@gmail.com

Like: 

Pages