ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัด

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 29 -31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน

พาเลส พัทยา จังหวัดชลบุรี ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

สัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งผลงานวิจัยฉบับเต็ม ได้ตั้งแต่บัดนี้

ถึง 3 เมษายน 2560 ได้ทาง Email: cfr2rmutto@gmail.com

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

โทร 038-358201 ต่อ 8508

Like: 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัด โครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 : 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

จึงขอเชิญคณาจารย์ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อส่งบทความวิจัยได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/icmsit/index.php/th/

Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Like: 

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมครั้งที่ 2 (The Second National Conference on Quality Management And Technology Innovation) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.umt.ac.th

Like: 

ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา “การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้ แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว” ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน

            ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44  ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 404 (คุณชนิดา หรือ คุณภรรทรทร) อีเมล์ nrctrpcd@hotmail.com

Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Research and Development Institute Phuket Rajabhat University (RDI PKRU) ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ : seminarresearch.pkru.ac.th/conf9
 
หรือติดต่อทางอีเมล researchpkru@gmail.com โทร 076-211-959, 076-240-474 ถึง 7 ต่อ 7410

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “คณะครุศาสตร์ 2560: นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.edulpru.com/innovation2017

Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.northern.ac.th/north_research/

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร.055-517488 ต่อ 808

E-mail ; research.northern@gmail.com

Like: 

        ด้วย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมมือกับสาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการ ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการอย่างกว้างขวาง                          

        ในการนี คณะศิลปศาสตร์ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญ นักศึกษาระดับปริญญา ตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณชนัญญา มีงาม โทรศัพท์ 0-7428-9506 หรือ E-mail: chananya253396@gmail.com หรือ เว็บไซต์ www.libarts.psu.ac.th

Like: 

        ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดการประชุมทางวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาด้านภาษาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ ในการพัฒนาชาติ 
       ในการนี คณะศิลปศาสตร์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี และผู้สนใจทัวไป จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าว โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามเพิมเติมได้ที คุณจิรภัทร รัตนสังข์ โทรศัพท์ 0-7428-6673 หรือ E-mail: jiraphat.cokeagmail.com

Like: 

Pages