ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ " ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 " ในห้อข้อ "การวิจัย 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rtunc2017.rtu.ac.th โทรศัพท์ 0-4531-9900 ต่อ 113,118 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560

Like: 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.cf.mahidol.ac.th

Like: 
มหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมณีนพรัตน์ สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 
ในการนี้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.eau.ac.th สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทร 02-577-1028 ต่อ 394
Like: 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4” ภายใต้หัวข้อ “BioD4: Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.biodconference.org/

Like: 

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี

ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน

โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยมายังฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายละเอียดเว็บไซต์ http://apheitconference.siam.edu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ฝ่ายประสานงาน
โทร 02-4570068 ต่อ 5241

Like: 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “Active Learning: Classrooms of the Future” ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://alc.wu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณพณิชา โสพรรณรัตน์ / คุณนันทวัฒน์ ฟองมณี

โทร. 0-7467-3770

โทรสาร. 0-7567-3756

e-mail : panicha.so@gmail.com

Like: 

มหาวิทยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการ

และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒” ในหัวข้อ

“การวิจัย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีสำหรับ

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง

นักวิจัยจากสถาบัน ต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจาก

องค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ

โดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันพุธที่ ๒๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี

ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ

ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผ่านทางระบบลงทะเบียน คลิกที่นี่

Like: 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 หัวข้อ “การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ptu.ac.th

Like: 

ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก “Moving Towards World Class Research” ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

ในการนี้ สำนักวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญท่าน และบุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่าน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-160-1174-80 หรือ www.grad.ssru.ac.th/conference

Like: 

ขอเชิญผู้าสนใจเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ (Thailand National Conference of Psychology : Enabling Change and Quality of Life through Psychology)”
ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำเสนอผลงานได้ทั้งแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งบทความที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน
(Peer Reviews) จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding) และสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบันฑิตศึกษา
โดยกำหนดการเป็นดังนี้
 1 มกราคม – 10 มีนาคม 2560 Abstract submission
   11 – 31 มีนาคม 2560 Notification of accepted abstract
   1- 30 เมษายน 2560 Full paper Submission
   1-31 พฤษภาคม 2560 Submission of revised full paper
   1-10 มิถุนายน 2560 Notification of accepted full paper
   1 มีนาคม – 20 มิถุนายน 2560 Early bird Registration
   6 กรกฎาคม 2560 Pre-conference
   7 กรกฏาคม 2560 Conference

(ผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกลงทะเบียนเฉพาะ Pre-Conference หรือ Conference หรือทั้งสองวันก็ได้)
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ (66)9 5964 9572 โทรสาร 02 310 8317 E-mail : RU.TNCP2017@gmail.com Website : www.TNCP2017.COM

Like: 

Pages