ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการศาสตร์ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’S Philosophy) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ โทรศัพท์ 0 7727 8874-8879

Like: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา The 2nd KU SRC Annual Conference ภายใต้แนวคิด “Innovation and Creativity for Thailand 4.0” ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม  – 1 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

กำหนดส่งบทความ ตั้งแต่วันนี้ - 7 กรกฎาคม 2560 ขยายเวลาจนถึง 28 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.src.ku.ac.th/conference

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 038-354580-4 ต่อ 2703
โทรสาร (fax) : 038-352805
Email: conference.kusrc@gmail.com

Like: 

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (The 18th TSAE National Conference and The 10th TSAE International Conference : TSEA 2017) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Agricultural Engineering for the Digital Age” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tsae.asia/2017conf/

Like: 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกาษาระดับบัญฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  สัตวศาสตร์  ประมงและทรัพยากรทางน้ำ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

             โดยผู้สนใจเสนอผลงานในแบบเเสดงความจำนง  และจัดส่งต้นฉบับผลงานเรื่องเต็มที่จัดตามรูปแบบที่กำหนดมาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 25560 พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีเลขที่ 375-0-55599-0 กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail :  res_conference@mju.ac.th  

             โปรดศีกษารายละเอียดของการจัดทำผลงานทางวิชาการ ได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th

               หมดเขตรับเรื่องเต็มภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  ผลงานที่ผ่านการพิจารณาครบกระบวนการจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในรายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560

Like: 

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th NEU National and International Conference 2017: NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043-222959-61 ต่อ 122

Like: 

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.ldd.go.th

Like: 

alt

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อีเมล research-sru@hotmail.com หรือหมายเลขโทรสาร 077 913341 หรือ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2017/

Like: 

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7" ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวัฒนธรรมชอง นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั่วไป และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน ความรู้ความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางสู่สาธารณชน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกให้เผยแพร่ โดยส่งไปที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 และจะต้องแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word/PDF ไปที่ research, docp@gmail.com โดยเริ่มดำเนินการเปิดรับบทความวิจัยหางวัฒนธรรม (Call for Papers) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

Like: 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ร่วมมือเครือข่ายกับมหาวิทาลัยราชภัฎทั่วประเทศจำนวน 17 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลกำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค4.0” (University Social Engagement as a Driving Force forThailand 4.0) ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14)อาคาร 22 ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารวิชาการ ที่มีคุณภาพตลอดจนการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานทางวิชาการอันจำนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงการศึกษา และสังคมรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและสามารถนำผลงานวิชาการไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

คณะใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในทุกศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม หรือท้องถิ่น ได้แก่ ศาสตร์ด้านวิทยาการจัดการ(บริหารธุรกิจ ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ นิเทศศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์)ศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศาสตร์ด้านการศึกษาซึ่งผลงานที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเอกสารดังแนบและสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.fms.nrru.ac.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ เอกศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการหมายเลขโทรศัพท์ 086-6537007

กำหนดการส่งผลงาน
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 25 พฤษภาคม 2560

Like: 

กรมสุขภาพจิต กำหนดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression : Let ่s Talk) ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ถนนวิภาวดีรังสิต

ในการนี้กรมสุขภาพจิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/ และ http://www.dmh.go.th/

Like: 

Pages