ข่าวประชุมวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา เชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ICMSIT 2014 : International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2014 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ (5724) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.icmsit.ssru.ac.th/index.php/th/
Like: 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2
(The Second National Conference on Public Affairs Management)

“ชุมชนท้องถิ่น: พลังแห่งการปฏิรูปประเทศไทย”
(Local Communities: Power of Thailand’s National Reform)


นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส François-Marie Arouet หรือที่ประชาคมโลกรู้จักกันในชื่อ Voltaire ได้ปรารภไว้ว่า “[We] live in curious times and amid astonishing contrasts; reasons on the one hand, and the most absurd fanaticism on the other….a civil war in every soul” (พวกเราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาที่อัศจรรย์และท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดที่น่าตื่นตาตื่นใจ โดยขั้วหนึ่งของความแตกต่างทางความคิดคือเหตุและผล แต่อีกขั้วคือความบ้าคลั่ง พวกเราทุกคนกำลังเผชิญกับสงครามกลางเมืองในจิตใจ) ถ้อยคำดังกล่าวของ Voltaire สะท้อนสถานการณ์และพลวัติทางด้านการเมืองการปกครองของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านการเมืองระดับชาติในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับโจทย์สำคัญ คือ จะต้องดำเนินการ อย่างไรเพื่อให้ภาครัฐของไทยมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการสาธารณะมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามครรลองประชาธิปไตย

     ทั้งนี้ แกนหลักของกระบวนการปฏิรูปภาครัฐตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การกระจายอำนาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น (Decentralization) (Kettl, 2005) เพื่อเป็นการลดขนาดของภาครัฐส่วนกลางให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพที่การกำหนดนโยบายในระดับมหภาค และเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (Nalbandian, 2002) และเนื่องจากหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่ดีที่สุด

     อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองท้องถิ่นก็ไม่ใช่ “ยาครอบจักรวาล (Panacea)” ที่จะสามารถเยียวยารักษาภาวะขาดค่านิยมประชาธิปไตยของสังคมไทยได้โดยปราศจากเงื่อนไข การกระจายอำนาจจะเป็น “ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst)” ให้แก่สังคมไทยได้ก็ต่อ เมื่อเกิดกระบวนการปฏิรูปในทุกมิติของวิถีชีวิตของประชาชน อาทิเช่น มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านโครงสร้างสังคม มิติด้านการเมือง และมิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรภายในชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจาก กระบวนการกระจายอำนาจไม่ได้หมายถึงกระบวนการถ่ายโอนอำนาจในการบริหารกิจการสาธารณะจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางสู่หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในทุกมิติ (Cheema and Rondinelli, 2007)

     ด้วยความสำคัญของชุมชนท้องถิ่นต่อการปฏิรูปประเทศไทย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงสนับสนุนให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2 (The Second National Conference on Public Affairs Management) ในประเด็น ““ชุมชนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศไทย (Local Communities and Thailand’s National Reform)” เพื่อเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้แก่นักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และสาธารณชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับสภาวการณ์ในมิติต่างๆของการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ การประชุมวิชาดังกล่าวยังจะเป็นเวทีสำคัญให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพ

ดูข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ http://conference.kku.ac.th/colapm/

 

Like: 

การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 10
:เครือข่ายวิจัยสร้างความรู้สู่อาเซียน

     มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้ง 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://dra.research.nu.ac.th/nrc10/index.aspx

Like: 

ประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3 วันที่ 11-12 กย. 57 กทม

Like: 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bcnt.ac.th/bcnt_rs/index.php

Like: 

ประชุมวิชาการระดับชาติ

1. มหาวิิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน(สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.basr.rmuti.ac.th

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://rdimcru.mcru.ac.th

4.มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.pt.tsu.ac.th/rdi

5.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที 9 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://pimnet.pim.ac.th/internalservice/academicconference/index.php

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดขอนแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://cscd.kku.ac.th

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิิทยาเขตหนองคาย ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2557 ณ จังหวัดหนองคาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nkc.kku.ac.th/vichakarn

3.คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ccpp2014.com

4.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.la.ubu.ac.th/2014elsca/

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nrru.ac.th/rdi/    

     

Like: 

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมทางวิชาการ"พะเยาวิจัย 2557" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.prc.up.ac.th

Like: 

กรมอนามัย ได้จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ภายใต้ประเด็น "One District One Best Practice (ODOB) อำเภอสุขภาพดี นวัตกรรมดี 878 อำเภอ" ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 และส่งผลงานวิชาการเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556


ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.anamai.moph.go.th/Academic6th/

Like: 

สมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย สมาคมวิศกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สมาคมอารักขาพืช และสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร จะจัดประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอแก่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.ezathai.org 

Like: 

Pages