ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7420-0347

Like: 

สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (TNIAC) และ (ICBIR) ในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ติตตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tniac.tni.ac.th/ และ http://icbir.tni.ac.th/

Like: 

      ด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตและนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (The 5th National Conference and The 1st International Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business administration, Engineering, Sciences and Technology  : IAMBEST 2020) หัวข้อ "บูรณาการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" (Integrating Innovations for Sustainable Development) ในระหว่างวันที่ 28-9 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการวิชาชีพ นิสิต/นักศึกษา ตลอดจนบคลากรทั่วไป ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถดูรายละเอียด http://www.pcc.kmitl.ac.th/iambest/ หรือสอบถามข้อมูล ได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์ 09-0789-3114)

เชิญเข้าร่วมการประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2563

Like: 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ ” วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2563 ณ อาคาร 20 และ อาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.ruscon.rmutsb.ac.th  สามารถลงทะเบียนส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์  : 0 3570 9097

โทรสาร    : 0 3570 9097

Like: 

         การประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 15 NU Research and Innovation Towards Sustained Society วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

        ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้การยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกทั้ง กำหนดให้มีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
        สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/

 

image01

 
Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 115 ปี
“วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
Like: 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ(วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทยซึ้งเป็นหน่วยงานปฏิบัติการสนองนโยบายของคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย(คพท)ทีดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ 2537 จนถึงปัจจุบัน ครบ 25 ปี ในปี 2562 นี้ คพท เห็นว่าควรทำการเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนในการรวบรวมผลงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ทีมีอยู่ไปใช้ในการพัฒนาปกป้องและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดหรือค่ดว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทยโดยมีการจัดประชุมสัมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรม ภายใต้เรื่อง”พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรน์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และปาฐากถาพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การบรรยายายพิเศษ การเสวนา กานำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบการบรรยาย และแบบโปสเตอร์

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://Ctbs.nrct.go.th/Seminar ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Like: 

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) และผู้สนใจทั่วไป นำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561

        เปิดรับบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยแบ่งภาคการนำเสนอเป็นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ นำเสนอทั้งหมด 4 สาขา ดังนี้

         1. สาขาเกษตรศาสตร์  (พืชศาสตร์ / ประมงและทรัพยากรทางน้ำ / สัตวศาสตร์ / ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

         2. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         3. สาขาวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

         4. สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 

        ผู้สนใจนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมการประชุม สามารถลงทะเบียนโดยการดาวโหลดแบบลงทะเบียน กรอกข้อมูล พร้อมจัดส่งแบบลงทะเบียน และบทความทางวิชาการ (.docx) มาทาง E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมทั้งชำระค่าลงทะเบียนโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

    1. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 375-0-06600-0 ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” 

    2. โอนเงินธนาคารกรุงไทยสาขาแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “คณะเทคโนโลยีการประมงฯ” โดยผ่านระบบ Internet Banking)อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการและผู้เข้าร่วมประชุม
 

1 บุคคลทั่วไป/คณาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย

        - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน  วันที่ 31 กรกฏาคม 2561        2,200 บาท / คน / เรื่อง

        - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง     วันที่ 31 กรกฏาคม 2561         2,500 บาท / คน / เรื่อง

2 นิสิต/นักศึกษา

        - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน  วันที่ 31 กรกฏาคม 2561        1,200 บาท / คน / เรื่อง       

        - ชำระค่าลงทะเบียนหลัง     วันที่ 31 กรกฏาคม 2561         1,500 บาท / คน / เรื่อง 
 

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมศึกษาดูงานนอกสถานที่

        - ชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2561        คนละ  800 บาท       

 

เอกสารดาวโหลด:  แบบลงทะเบียนนำเสนอผลงานทางวิชาการ (สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการ) / แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่นำเสนอผลงานวิชาการ) / กำหนดการการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561


        เมื่อทำการสั่งจ่ายหรือโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแนบไฟล์ใบสลิบการสั่งจ่ายผ่านระบบ หรือส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคารโดยระบุชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน มาที่โทรสาร 0 5387 3418 หรือ E-mail : res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com  

        สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.conference.mju.ac.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง/ อาคารข้างประตูบางเขน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0 5387 3411, 0 5387 3410, 08 6309 9373 โทรสาร 0 5387 3418  E-mail: res_conference@mju.ac.th หรือ mju.conference@gmail.com


         บทความทางวิชาการที่ผ่านการประเมินให้สามารถขึ้นนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางการประชุมวิชาการจะแจ้งผลตอบรับให้ทราบ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่าย ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018/

Like: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/

Like: 

Pages