ข่าวประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" "RESEARCH AND INNOVATION FOR SDGS" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 (ดำเนินการประชุมในรูปแบบ HYBRID CONFERENCE) ON-SITE : ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ON-LINE : นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rd.surin.rmuti.ac.th/rsnc2023/
Like: 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในงานเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 นั้น

    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยในบริบทของความปกติใหม่" ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 และประชุมวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน หากลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตามลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfil57i4mPzAr8GM16ACr5PDI2xPduziLklVFAtXwNUlVx33A/viewform และเมื่อเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าวครบถ้วน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ

Like: 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 "โมกวิชาการ 64" พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.medsci.nu.ac.th/mokconference13/

Like: 

ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา นักวิจัยท้องถิ่น และนิสิตนักศึกษาร่วมส่งบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติต่างๆ ภายใต้ธีม "ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย" เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตั้งแต่วันนี้ - 13 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaipan.org/conference2020

Like: 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (The 9th Asia Undergraduate Conference on Computing : AUC² ) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2021 Asia Joint Conference on Computing : AJC²) จัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Like: 

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย จัดประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "Toxicology and COVID-19" ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หัวข้อที่น่าสนใจ

Immune response to SARS-CoV-2 and immunopathological changes in COVID-19Food safety issues in agricultural product in marketPresent situation of vaccine development for COVID-19 in Thailand
ขอเชิญผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaitox.org/news/detail.php?id=100ion=6&category=5
ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร 02 800 2380 ต่อ 119
 
Like: 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ จึงได้จัด
การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14  ขึ้น ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยใช้ชื่อ “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิต และผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากแนวความคิดระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการนำเสนอแบบออนไลน์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอแบบออนไลน์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ผ่านทางระบบลง
ทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอลงเว็บไซต์  http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563
(หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ) หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวนิตยา ตันสาย หรือ นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ
เบอร์โทรศัพท์ 08-6440-2639

Like: 

………มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่
2 – 3 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน
ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

………ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ หรือติดต่อ นางสาว
พรรณวิกา โชคพิกุลทอง ผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ 034-341545 – 6 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377 และส่งผลงาน
เข้าร่วมภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โดยข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับ
บัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบ

Like: 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563
(The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020)

ด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย 1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 4) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 5) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีภารกิจในการผลิตครูอาชีวศึกษาและพัฒนาคุณภาพของครูอาชีวศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารจัดภารกิจดังกล่าวนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แห่ง ให้บรรลุความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของครูอาชีวศึกษาในด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 (The 4th National Conference on Innovation for Learning and Invention 2020 : ILI 2020) ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งผู้สนใจอื่น ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายวิจัยในอนาคตต่อไป

โดยการประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น ๖ กลุ่ม ได้แก่

1. นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ เป็นผลงานของอาจารย์ นักวิจัยที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน
2. การวิจัยในชั้นเรียนทางอาชีวศึกษา/ การวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาและอาชีพ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา หรือแก้ปัญหาผู้เรียนในชั้นเรียน
3. IT, ICT และ e-Learning เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อ IT, ICT และ e-Learning
4. ผลงาน Project นักเรียน/นักศึกษา เป็นชิ้นงาน หรือสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียน นักศึกษาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี
5. ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) และ E-PLC เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาผู้เรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website : www.ili.rmutt.ac.th

Like: 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »