วันที่ 19 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ ผู้อำนวยการพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อเยี่ยมชมและรับฟัง การนําเสนอผลงานสถาบันการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งทางสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมดีเด่นได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการนําเสนอผลงาน ด้านที่ 1 การปฏิรูประบบริหารจัดการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้นำเสนอผลงาน และการนำเสนอผลงานด้านที่ 3 การนําองค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของภาคการผลิตและบริการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้ชื่อผลงาน “การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนคุณภาพสูงสู่โอกาสในการแข่งขันของจังหวัดตรัง” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอผลงาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่น อาทิ ผลงาน“การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สู่การใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม” โดย รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผลงาน“นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรม” โดย ผศ.ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ผลงาน“การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจพริกไทยตรังพันธุ์ปะเหลียนคุณภาพสูงสู่โอกาสในการแข่งขันของจังหวัดตรัง” โดย นายบัณฑิต ภิรมย์ทอง กรรมการผู้จัดการบ้านสวนมรดกพริกไทยปะเหลียน ผลงาน“นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล” โดย รองศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช ผลงาน“ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สุดทะเล” โดย นายบุรินทร์ จันทร์แพทย์รักษ์ และนางพาริวรรณ จันทร์แพทย์รักษ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Like: 
วันที่ 18 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการนิทรรศการผลงานวิจัย นวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย และยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัย และมอบรางวัลเพชรศรีวิชัย ให้กับนักวิจัย 12 รางวัล และรางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย 15 หน่วยงาน รวมถึงบุคคล และหน่วยงานภายนอก ที่สนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่มีผลงานด้านวิจัยโดดเด่น และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยได้พัฒนาต่อไป ภายใต้การดำเนินงานของ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน โดยมี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคคลภายนอก จำนวนรวมกว่า 120 คน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศรีวิศว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยรางวัล ดังนี้ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 - รางวัลเพชรศรีวิชัย ด้านการได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ระดับดีเด่น รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากรณ์ ดำสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดี อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี คณะบริหารธุรกิจ - รางวัลเพชรศรีวิชัย ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับดีเด่น รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี หอมเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสณา บุญส่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระดับดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ สุวรรณโณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ระดับดี อาจารย์สุณิษา คงทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ - รางวัลเพชรศรีวิชัย นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีวบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับดีมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะดล สุภาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์ - รางวัลเพชรศรีวิชัย นักประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ใสเกื้อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดีมาก อาจารย์เรืองรัมภา อินทรักษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับดี รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ —————————————————— รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย - รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย ระดับดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ - รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย ระดับดีมาก⭐️ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ - รางวัลหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัย ระดับดี⭐️ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยรัตภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร —————————————————— รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้บริหารองค์กรภาครัฐ นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน นางสาวศิริกมล แก้วแสงอ่อน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทเกษตรกรต้นแบบสัมมาชีพ นายธนวิชญ์ จีนใหม่ ประธานเครือข่ายโคเนื้อศรีวิชัย อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นายบัณฑิต ภิรมย์ทอง กรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านสวนมรดกพริกไทยตรัง จำกัด - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม นายเนติพงศ์ ไล่สาม ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์บ้านขาว ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา - รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งปี ประเภทต้นแบบบุคคลท้องถิ่น นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
Like: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ประสานงานด้านวิจัยระดับคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล “คุรุกิตติคุณ” ประเภท บุคลากรสนับสนุนงานครูดีเด่น ในงานโครงการวันครูและเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 11 วันที่ 16 มกราคม 2567 ราย นางสาวปิยภรณ์ คงศรีทอง คณะเทคโนโลยีการจัดการ นายธีระชัย ชูน้อย คณะศิลปศาสตร์ นางสาวพัชรี เถาว์ถวิล คณะบริหารธุรกิจ นางสาวมะลิวัลย์ หนูเซ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวกาญจนา อุบล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา
Like: 
วันที่ 12 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ.ประภาศรีศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคล ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ ห้องประชุมราชรัตน์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมด้านงานวิจัย และรายงานผลการดำเนินโครงการ ภายใต้ความร่วมมือเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด หน่วยวิจัยนวัตกรรมและปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง
Like: 
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุดคนึง ณ ระนอง รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รศ.ดร.ลักษมี วิทยา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งแผนการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้คำอวยพรและให้ทิศทางการทำงานในโอกาศส่งท้ายปีเก่า 2566 ต้อนรับปีใหม่ 2567 ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Like: 
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดการอบรมการใช้ ChatGPT สำหรับงานวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคุณจิรวัฒน์ เอียมพันธ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT การใช้งานพื้นฐานและข้อจำกัดที่ควรรู้ ,การใช้งาน ChatGPT สำหรับงานวิชาการ การตรวจสอบการคัดเลือกผลงานและการตรวสอบ AI Academic writing สำหรับงานวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics กับข้อมูลขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การใช้งาน ChatGPT สำหรับงานวิจัย รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยนักวิจัยร่างบทความวิชาการ, จริยธรรมในการใช้งาน AI กับงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการกว่า 90 ท่าน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
Like: 

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »