โครงการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560


หลักสูตร : การเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่(ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)

  • รายละเอียดโครงการ
  • ใบสมัคร(RG-F01) /แบบ MS-F01
  • โปสเตอร์

หลักสูตร : การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ นานาชาติ

  • รายละเอียดโครงการ
  • ใบสมัคร(RG-F02)
  • โปสเตอร์