- ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย บพข. ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่2)  Click

- URL : Google Form สำหรับส่ง ฺImpact Past Way , ฺBusiness Model Canvas และ เอกสาร TRL4  Click link  *กรุณาส่งภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
.- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2566    Click

-หนังสือยินยอมให้ความร่วมมือสำหรับการดำเนินการวิจัย   Click
- คู่มือการส่ง  Click
-Time line จาก สวพ Click
-คำอธิบายTRL   Click

-ตัวอย่าง Full Proposal (*ขอขอบคุณ รศ.ดร.มหามะสูไซมี มะแซ)   Click

- แบบฟอร์ม Impact Partway  Click