-คู่มือการให้บริการระบบสารสนเทศงานงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย (RISS)

คู่มือการใช้งานสำหรับ นักวิจัย/ผู้ใช้งานระบบ (Research/User Manual)  DOWNLOAD 

คู่มือการใช้งาน ผู้ดูแลระบบระดับคณะ (Faculty Admin)  DOWNLOAD 

 


-คู่มือการใช้งานอักขราวิสุทธ์ 

  • คู่มือการเตรียมฐานข้อมูลเพื่อใช้กับระบบอักขราวิสุทธิ์  (เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานอ้างอิงในการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลมากขึ้น) click
  • คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ click
  • ตัวอย่างคำอธิบายการใช้งาน click
  • เข้าใช้งานระบบ 

-คู่มือวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย 

    คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ส่งบทความ (Author)  DOWNLOAD 


-คู่มือห้องปฏิบัติการ มทร.ศรีวิชัย DOWNLOAD 


-คู่มือวารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย DOWNLOAD