เล่มที่ 1. หนังสือเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)


เล่มที่ 2. หนังสือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)


เล่มที่ 3. หนังสือเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)


เล่มที่ 4. หนังสือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing Economy)


เล่มที่ 5. หนังสือเศรษฐกิจผู้สูงวัย (Silver Economy)


เล่มที่ 6. หนังสือเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy)