อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ” ครั้งที่ 1   ประจำปีงบประมาณ 2553  วันที่ 24-25 กุมภาพันธุ์ 2563  Download


อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ” ครั้งที่ 2   ประจำปีงบประมาณ 2553  วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2563  Download (zip ไฟล์)

-เปลี่ยนเพื่อนเป็น Peer  เสริมสร้างพลังวิชาการในระบบมหาวิทยาลัย Download

-เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ Download


อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ” ครั้งที่ 3   ประจำปีงบประมาณ 2553  วันที่  18-19 กันยายน  Download (zip ไฟล์)

-Conquering RoadBlocks Download

-เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความและการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย Download

 


อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ มทร.ศรีวิชัย ” ครั้งที่ 1   ประจำปีงบประมาณ 2565  วันที่  1-2 กรกฎาคม 2565  Download  โดย. รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โดย..รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Download